1,800
-10%
Price: 1,620 Bath
Cartridge No. CPC7E
For
List of Substances Removed
Free residual chlorineDibromochloromethaneTetrachloroethylene
TurbidityBromoformTrichloroethylene
TrihalomethanesLead1,1,1-trichloroethane
ChloroformCATIron (fine particle)
Bromodichloromethane2-MIBAluminum(neutral)